бэджэнд


бэджэнд(бэджэндыр, бэджэндхэр)
1. лошадь, нанятая за плату
Тесынэу е Iоф ришIэнэу ыпкIэкIэ аубытырэ шыр, цур ары
Шы бэджэндэу ыштагъ
2. аренда
ПкIэ фатэу чIыгу е пэмыкI горэхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ штэныр
ЧIыгур бэджэндэу елэжьы

Толковый словарь адыгейского языка. - Майкоп, издание второе, переработанное. . . 2006.